Begrippenlijst

Voor uw gemak heeft Woekerpolis Claim een uitgebreide begrippenlijst opgesteld van veelvoorkomende termen binnen de woekerpolis-affaire. De begrippen staan op alfabetische volgorde:

 

Aandelenlease-affaire


Een financiële affaire waarbij consumenten aandelen kochten met geleend geld, wat leidde tot grote restschulden na beurscrashes. Bekende aanbieders waren Aegon, Dexia en Fortis. De woekerpolis-affaire omvat echter een groter aantal mensen zonder vaak restschulden, behalve soms bij beleggingshypotheken.

 

AFM (Autoriteit Financiële Markten)


De instantie die toezicht houdt op de Nederlandse financiële markten. De AFM heeft rapporten gepubliceerd over de risico’s en kosten van beleggingshypotheken en -verzekeringen.

 

Beginkapitaal


Het initiële bedrag dat in een beleggingsverzekering wordt gestort en dat het langst renderende deel van de totale inleg is.

 

Beleggingshypotheek


Een combinatie van een hypothecaire lening en een beleggingsproduct, zoals een beleggingsverzekering, waarbij het kapitaal afhankelijk is van het beleggingsresultaat.

 

Beleggingsverzekering


Een verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het resultaat van beleggingen in effecten, zoals beleggingsfondsen.

 

Beschikbare Premieregeling pensioenen (BPR)


Een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de waarde van de beleggingen op de pensioendatum.

 

Bruto rendement


Het rendement van beleggingen zonder aftrek van verzekeringskosten, ook wel fondsrendement genoemd.

 

Commissie De Ruiter


Een adviescommissie ingesteld door het Verbond van Verzekeraars om de transparantie van beleggingsverzekeringen te onderzoeken.

 

Depotconstructie


Een constructie waarbij een beleggingsverzekering is gekoppeld aan een apart depot met aandelen, wat extra risico’s met zich meebrengt bij dalende beurskoersen.

 

Eindkapitaal


Het kapitaal dat wordt uitgekeerd aan het einde van de polis. Vergelijk het geoffreerde eindkapitaal met het werkelijk behaalde eindkapitaal voor inzicht in het rendement.

 

FVB (Flexibel Verzekerd Beleggen)


Een beleggingsverzekering van Nationale Nederlanden waarover veel klachten zijn ontvangen en waarvoor een collectieve rechtsprocedure is gestart.

 

Geschillencommissie


Een instantie die bindende adviezen geeft in zakelijke kwesties waarbij beide partijen akkoord zijn gegaan met de uitspraak van de commissie.

 

Informatieplicht


De verplichting van financiële instellingen om klanten adequate informatie te verschaffen over de kenmerken, risico’s en potentiële rendementen van financiële producten.

 

Jurisprudentie


Het geheel van uitspraken van rechters die als richtlijn dienen voor de interpretatie van de wet.

 

KiFiD


Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waar consumenten conflicten met financiële dienstverleners kunnen oplossen en informatie over financiële zaken kunnen krijgen.

 

Klachtbrief


Een brief waarin u uw klacht over een verzekeringsproduct kenbaar maakt aan uw verzekeraar, wat belangrijk is om verjaring van uw claim te voorkomen.

 

Kosteninhouding


De kosten die door de aanbieder van uw beleggingsverzekering worden ingehouden, vaak hoog en niet altijd transparant.

 

Levensverzekering


Een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een persoon, of met de verzorging van de uitvaart. Beleggingsverzekeringen vallen onder deze categorie.

 

Negatief rendement


Wanneer het opgebouwde kapitaal tijdens of aan het einde van de looptijd kleiner is dan de totale inleg, is er sprake van een negatief rendement.

 

Netto rendement


Het werkelijke rendement van een beleggingsverzekering na aftrek van kosten, ook wel productrendement genoemd.

 

Nihilstelling


Wanneer de opgebouwde waarde van de verzekering €0,- is en de polis wordt beëindigd, waarbij de inleg verloren gaat en risicodekkingen vervallen.

 

NN


Afkorting voor Nationale-Nederlanden, een verzekeraar die op grote schaal beleggingspolissen heeft aangeboden en tegen wie juridische stappen zijn ondernomen door WPC.

 

Ombudsman


Een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten buiten de rechter om oplost. Voor beleggingsverzekeringen is de Ombudsman Financiële Dienstverlening (KiFiD) van toepassing.

 

Overlijdensrisicodekking


De dekking voor een geldelijke uitkering bij overlijden van de polishouder, waarvoor een premie verschuldigd is.

 

Premieverlaging


Het verlagen van de premiebetaling tijdens de looptijd van de verzekering, wat vaak een negatief effect heeft op de waardeontwikkeling.

 

Premievrij maken


Het stopzetten van premiebetalingen terwijl de verzekering blijft doorlopen, wat vaak hoge kosten met zich meebrengt en de waardeontwikkeling negatief beïnvloedt.

 

Spaarloonregeling


Een fiscaal aantrekkelijke manier van sparen waarbij het gespaarde bedrag op een geblokkeerde rekening komt te staan en gebruikt kan worden voor beleggingsverzekeringen.

 

Stuitingsbrief


Een brief waarmee u de verjaringstermijn van uw claim veiligstelt, zodat u uw rechten behoudt om later een claim in te dienen.

 

Tekort


Wanneer de doelstelling van de verzekering niet wordt gehaald en het werkelijke eindresultaat lager is dan het voorgespiegelde resultaat.

 

TROS Radar


Het televisieprogramma dat als eerste uitgebreid aandacht besteedde aan de woekerpolis-affaire en bijdroeg aan de bewustwording hiervan.

 

Tussenpersoon


Het bedrijf dat als bemiddelaar en adviseur optreedt tussen u en de verzekeraar. Klachten over de advisering legt u eerst bij de tussenpersoon neer.

 

VCG


Afkorting voor de Vereniging Consument & Geldzaken.

 

Verbond van Verzekeraars


Een belangenvereniging van Nederlandse verzekeraars die als spreekbuis optreedt voor verzekeraars die beleggingsverzekeringen hebben aangeboden.

 

Verjaringstermijn


De periode waarin u uw klacht kenbaar moet maken om te voorkomen dat uw claim niet langer in rechte afdwingbaar is. Het sturen van een stuitingsbrief kan de verjaringstermijn opnieuw laten beginnen.

 

VIP (Variabel Investeringsplan)


Een beleggingsverzekering van Fortis ASR (nu ASR Nederland) waarover veel klachten zijn ontvangen en waarvoor juridische stappen zijn ondernomen door WPC.

 

Waarde-overzicht


Een jaarlijks overzicht van de verzekeraar waarin de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering wordt weergegeven.

 

Wabeke


Mr. Jan Wolter Wabeke, voormalig Ombudsman Financiële Dienstverlening, die een rol speelde in het oplossen van klachten over beleggingsverzekeringen.

 

Woekerpolis


Een beleggingsverzekering met verborgen kosten die het behalen van de doelstellingen van de verzekering bemoeilijken, vooral bij tegenvallende koersresultaten.